اطلاعيه ها
 
اطلاعیه ها 1396/7/22 شنبه قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی پیرو بخشنامه شماره 45504/7/د مورخ 95/8/12 معاونت پژوهش و فناوری ، قرارداد طرح های پژوهشی که بر اساس اعتبار پژوهانه سال 91 به بعد منعقد و سه سال از اعتبار پژوهانه آنها گذشته و مجری در مدت زمان تعیین شده در قرارداد نسبت به تسویه حساب آن اقدام نکرده است الف: در صورتی که در زمان ارائه مدرک لازم برای تسویه حساب از پژوهانه غیر معتبر، مجری طرح امتیاز لازم از مقاله را بر اساس مفاد آئین نامه پژوهانه کسب و ارائه کرده باشد ، می تواند از پژوهانه معتبر جهت تسویه حساب استفاده و گواهی خاتمه دریافت نماید. در صورت عدم وجود پژوهانه معتبر، ضمن عودت مبالغ پیش پرداخت دریافتی از سوی مجری، قرارداد از سوی دانشگاه لغو می گردد. ب:در صورتی که مجری بدون ارائه مقاله درخواست تسویه حساب داشته باشد، می تواند برای یک بار در طول خدمت با ارائه گزارش نهائی، از مقالات غیر مرتبط جهت تسویه حساب استفاده نماید. در صورت تکرار موضوع از سوی عضو علمی، دانشگاه می تواند بطور یکطرفه قرارداد را فسخ نماید. لازم به ذکر است به مقالاتی که جهت تسویه حساب اینگونه طرح ها ارائه می شود پاداش تعلق نمی گیرد.