آموزش
 
راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان آموزش تصویری ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان http://chabahar.sb.pnu.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=65bad53d-0b00-4b5a-ac31-8aec8c8d5ae8